Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Μόνωση Yπογείου

Η στεγανοποίηση του υπογείου είναι μια πολύ σημαντική εφαρμογή σε κάθε κατασκευή που αν δεν γίνει σωστά από την αρχή το κόστος επιδιόρθωσης είναι πολλαπλάσιο.  Η στεγανοποίηση του υπογείου μπορεί να γίνει με επαλειπτικά υλικά (ασφαλτικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθανικά κ.α.) και με ειδικές μεμβράνες (HDPE, TPO, PVC κ.α.).

Κάθε εφαρμογή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους και της περιοχής καθώς επίσης  τις γνώσεις και πείρα του συνεργείου εφαρμογής για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.Σε κάθε περίπτωση μια ολοκληρωμένη μόνωση υπογείου περιλαμβάνει και τη θερμομόνωση του. Οι απαιτήσεις μόνωσης  του υπογείου μπορεί να είναι μικρότερες από τις εξωτερικές επιφάνειες αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη θερμομόνωσης αλλά απλά μειώνει το πάχος και την ποιότητα του θερμομονωτικού υλικού.  Ειδικότερα με το νέο ΚΕΝΑΚ η θερμομόνωση του υπογείου είναι απαιτητή.

Επίσης η χρήση θερμομονωτικού υλικού στο υπόγειο προστατεύει τη στεγανοποίηση από την εφαρμογή της επιχωμάτωσηw, ειδικότερα αν αυτή περιλαμβάνει σκύρα και μπάζα.

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία για τη θερμομόνωση και στεγανοποίηση υπογείων με τη χρήση εξειδικευμένων υλικών και με εγγύηση εφαρμογής για πολλά χρόνια