Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Σεισμική μόνωση

Στα πλαίσια της διερεύνησης των εφαρμογών της Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS ως υλικό μόνωσης έναντι των αναπτυσσόμενων σεισμικών ωθήσεων μελετήθηκε η χρήση Γεωαφρού-EPS ως υλικό σεισμικής μόνωσης σε μια κατασκευή.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί αντικείμενο εντατικής έρευνας του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την τελευταία δεκαετία (καθηγητής Γ. Αθανασόπουλος). Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών, περιλαμβάνουν αναλύσεις με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό των δυναμικών ιδιοτήτων του υλικού της Διογκωμένης Πολυστερίνης και παραμετρικές αναλύσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης, Ar, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η μείωση των σεισμικών ωθήσεων σε ποσοστό 50% με μικρά απαιτούμενα πάχη (5% έως 7% του ύψους του τοίχου) παρεμβλήματος Γεωαφρού EPS, πυκνότητας EPS 100 (20 kg/m3).

Στις συγκεκριμένες εφαρμογές ο Γεωαφρός - EPS  τοποθετείται με τη μορφή ορθογώνιων πλακών στην πίσω πλευρά της κατασκευής παρεμβαλλόμενο μεταξύ κατασκευής και εδάφους και γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται “συμπιεστό παρέμβλημα''. Η παρουσία του επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση των πλευρικών εδαφικών ωθήσεων με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ευστάθειας της κατασκευής και τη μείωση των διαστάσεων της και επομένως και του κόστους της.


Αναλύσεις κόστους- οφέλους έχουν δείξει ότι η ως άνω βελτιωμένη συμπεριφορά των κατασκευών έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους κατασκευής (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των παρεμβλημάτων διογκωμένης πολυστερίνης) κατά 30% ή και περισσότερο. Βέβαια το κόστος από την αποφυγή των ζημιών είναι συνήθως ανυπολόγιστο αφού εδώ συμπεριλαμβάνεται η ανθρώπινη ζωή.

Γίνεται φανερό ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή της διογκωμένης πολυστερίνης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας που χαρακτηρίζεται από αυξημένη σεισμικότητα. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και εκ των υστέρων, δηλαδή σε ήδη έτοιμες κατασκευές βελτιώνοντας έτσι την αντισεισμική τους συμπεριφορά.

Talos Plaza  2005, Ηράκλειο
Talos Plaza  2005, Ηράκλειο

Downloads