Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Σύγκριση με σημερινή μέθοδο

Θεμελίωση με Γεωαφρό EPS Θεμελίωση με παλαιά μέθοδο
Σειρά εργασιών

• Διαμόρφωση δαπέδου θεμελίωσης (ΤΑΜΠΑΝΙ)
• Διάστρωση σκυροδέματος
καθαριότητας
• Τοποθέτηση οπλισμών
• Τοποθέτηση EPS BLOCK
• Θεμελίωση στην επιθυμητή θλιπτική αντοχή 30-500 kPa
• Τοποθέτηση οπλισμού πλάκας
• Σκυροδέτηση κουστούμι

Οφέλη

• Ταχύτητα αποπεράτωσης έως και 50%
• Οικονομία
• Μείωση κατασκευαστικού κόστους μέχρι και 40%
• Μείωση οπλισμών σκυροδέματος
• Αξιοπιστία - Μηδενισμός αστοχιών - Ενιαία αντοχή – Ισοτροπικό υλικό.
• Ποιότητα κατασκευής
• Αποφυγή χρήσης πολλών συνεργείων και μηχανικών μέσων
• Θερμομόνωση υπογείων
• Ασφάλεια
• Καθαριότητα
• Μέγιστη Αντισεισμικότητα
Σειρά εργασιών

• Διαμόρφωση δαπέδου θεμελίωσης (ΤΑΜΠΑΝΙ)
• Διάστρωση σκυροδέματος
καθαριότητας
• Τοποθέτηση ξυλοτύπου θεμελίωσης
• Τοποθέτηση οπλισμών
• Σκυροδέτηση θεμελίων χωρίς επικάλυψη άνω μέρους
σιδηροπλισμών
• Αποξήλωση ξυλοτύπου
• Μπάζωμα θεμελίων με μηχανικά μέσα και διαβαθμισμένα υλικά
• Στρώσεις ανά 30 εκ. Διαβροχή - συμπύκνωση
• Τοποθέτηση σιδηροπλισμού δαπέδου υπογείου
• Σκυροδέτηση δαπέδου υπογείου

Προβλήματα

• Υπόγεια χωρίς θερμομόνωση
• Στράβωμα -καταπόνηση οπλισμών από τη χρήση μηχανημάτων κατά τη συμπύκνωση
• Επικάλυψη με χώμα των
πεδιλοδοκών
• Σκόνη – Μπάζα
• Χρονοβόρα διαδικασία
• Εναλλαγή συνεργείων
• Μεγάλα περιθώρια αστοχίας
• Καθιζήσεις - υποχωρήσεις
επιχωμάτων
• Μεγάλο κατασκευαστικό κόστος