Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ιδιότητες

Για χρόνια η Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS αναφερόταν με βάση το βάρος της ανά κυβικό μέτρο (kg/m3) π.χ. 15 kg/m3, 20 kg/m3 κ.ο.κ.
Τα τελευταία χρόνια η ευρωπαϊκή ένωση έχει θεσπίσει πρότυπο ελέγχου και ποιότητας του EPS, το ΕΝ 13163, που κατηγοριοποιεί το υλικό βάση την θλιπτική τάση του (σε KPa) για 10% παραμόρφωση.
Για παράδειγμα Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS με βάρους 19-20 kg/m3 θα αναφέρεται ως EPS 100 όπου ο αριθμός 100 αντιστοιχεί στην πίεση (100 KPa) που αντέχει η συγκεκριμένη ποιότητα για 10% παραμόρφωση. Αντιστοίχως έχουμε ποιότητες EPS 50, EPS 80, EPS 200 κ.ο.κ.
  
Ένα προϊόν από EPS πρέπει να πληροί ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων απόδοσης ανεξαρτήτως από την εφαρμογή για την οποία έχει σχεδιαστεί. Κάποιες ιδιότητες είναι χρήσιμες μόνο για συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ΕΝ 13163 ξεχωρίζει ανάμεσα στις προϋποθέσεις για όλες τις εφαρμογές και στις προϋποθέσεις για συγκεκριμένες εφαρμογές. Συνεπώς, κάθε προϊόν που διοχετεύεται στην αγορά με το σήμα CE πρέπει, τουλάχιστον, να πληροί τις προϋποθέσεις του ΕΝ 13163. Επιπρόσθετα σε αυτές τις ιδιότητες ο παραγωγός μπορεί να διαλέξει και να ανακοινώσει επίπεδα και κατηγορίες προϋποθέσεων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Downloads