Candia Maris Resort & Spa

Candia Maris Resort & Spa

Η  πλήρης ανακαίνιση του χώρου ευεξίας του ξενοδοχείου Candia Maris Resort & Spa περιλάμβανε τη δημιουργία πολλών διαφορετικών χώρων όπως Θάλαμο κρυοθεραπείας, χώρου μασάζ, steam room, αλατοσπήλαιο, σάουνα και χώρο αναμονής. Ο χρόνος αποπεράτωσης ήταν περιορισμένος και οι συνθήκες χρήσης ήταν από -20οC μέχρι +45οC.

Διαδικασία

Το κυριότερο υλικό που εφαρμόστηκε ήταν διογκωμένη πολυστερίνη EPS 200.

Ο θάλαμος κρυοθεραπείας έγινε εξολοκλήρου από τοιχία EPS200 πάχους 25εκ σε κυκλική διάταξη, όπως και η θολωτή οροφή. Το σχέδιο ήταν σαν να μπαίνεις μέσα σε σπηλιά και το EPS200 πρόσφερε την θερμομόνωση που απαιτούνταν για τόσο χαμηλές συνθήκες και την ευκολία διαμόρφωσης. Εσωτερικά επενδύθηκε με ειδικό υλικό για συνθήκες ψύξης και υφή πέτρας. Τα κρεβάτια μασάζ έγιναν από EPS200 και τοποθετήθηκαν θερμικά καλώδια κάτω από τα πλακάκια για θέρμανση της τελικής  επιφάνειας και ευχάριστη θεραπεία.

Το steam room και τα καθίσματα του χώρου αναμονής έγιναν από EPS200 και επενδύθηκαν με ειδική κόλλα και πλακάκια. Η οροφή έχει πυραμοειδές σχήμα και έγινε με πατητή τσιμεντοκονία.

Αποτέλεσμα

Η συνολική κατασκευή διήρκησε 40 ημέρες και τα αποτελέσματα ήταν μοναδικά.