Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Διπλός τοίχος

Η μόνωση διπλής τοιχοποιίας αποτελείτε συνήθως από δύο σειρές τούβλων που ανάμεσα τους τοποθετείτε το μονωτικό υλικό. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι να εκτοπίσουμε  με το μονωτικό υλικό τον αέρα από το διάκενο που δημιουργείτε ανάμεσα στα τούβλα και να ελαχιστοποιήσουμε τις θερμογέφυρες που δημιουργούνται (σενάζ, επαφή με κολώνες, δοκάρια κ.α.).
Το διάκενο ανάμεσα στα τούβλα πρέπει να γεμίσει πλήρως με το μονωτικό υλικό αλλά όπου αυτό δεν είναι εφικτό (λόγο πάχους και κόστους) τότε το μονωτικό υλικό πρέπει να στηρίζεται στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας με ειδικά βύσματα ή έξτρα κομμάτια τμηματικά. Με αυτόν τον τρόπο ο αέρας δεν έχει άμεση επαφή με τον εσωτερικό τοίχο και ελαχιστοποιείτε η απώλεια ενέργειας και η μεταφορά υγρασίας.  Ειδικότερη σημασία πρέπει να δοθεί στη μόνωση του σενάζ το οποίo πρέπει να είναι διπλό ή μονωμένο εξωτερικά.

Το μονωτικό υλικό πρέπει να είναι πιστοποιημένο, να έχει πατούρα για καλύτερη επαφή και μείωση θερμογεφυρών , να πληροί όλες τις προδιαγραφές για την συγκεκριμένη εφαρμογή και το τελικό αποτέλεσμα να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.   

Η ΕΡΓΑΤΕΞ παράγει πιστοποιημένες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης με πατούρα για μόνωση διπλής τοιχοποιίας. Οι πλάκες ΣΤΥΡΟΠΟΛ & ECO-White καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις για μόνωση διπλής τοιχοποιίας και μπορούν να παραχθούν σε διάφορες διαστάσεις και πάχη για τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

Downloads