Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Κεραμοσκεπή

Στη μόνωση της κεραμοσκεπής το μονωτικό υλικό θα πρέπει να τοποθετείται στο εσωτερικό του πετσώματος και στην κάτω πλευρά ώστε και να μηδενίσει τις θερμογέφυρες των ξύλων και να έχει το συνολικό πάχος που απαιτεί ο ΚΕΝΑΚ (>7 εκ.).

Στις περιπτώσεις που κάτω από την κεραμοσκεπή υπάρχει οριζόντιο δώμα (μπετόν, ξύλο, ψευδοροφή κ.α.) τότε θα πρέπει να μονώνεται και η οριζόντια επιφάνεια με απλή εναπόθεση των μονωτικού υλικό. Προτείνεται ο χώρος ανάμεσα στη κεραμοσκεπή και το οριζόντιο δώμα να αερίζεται για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρασίας λόγο μη ανακύκλωσης του αέρα.

Το μονωτικό υλικό πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
Η ΕΡΓΑΤΕΞ παράγει πιστοποιημένες πλάκες Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS  για μόνωση κεραμοσκεπών. Οι πλάκες ΣΤΥΡΟΠΟΛ & ECO-White καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις για μόνωση της κεραμοσκεπής και μπορούν να παραχθούν σε διάφορες διαστάσεις και πάχη για τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.