Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ερευνητικά αποτελέσματα

Μελέτες πάνω στον νέο τρόπο θεμελίωσης με Γεωαφρό  EPS που έγιναν από τον καθηγητή του πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ψαρόπουλο  έδειξαν σημαντική μείωση των καμπτικών ροπών των πεδιλοδοκών και επομένως την  αύξηση της αντισεισμικότητας της κατασκευής σε συνδυασμό με ταχύτητα και οικονομία αποπεράτωσης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το πάχος της πλάκας του υπογείου μπορεί να μειωθεί μέχρι και τα 7 εκ.  λόγο των ιδιοτήτων της διογκωμένης πολυστερίνης (ισοτροπικό υλικό με μεγάλες αντοχές >80KPa) σε όλη τη διάρκεια ζωής της.
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης αναφέρονται παρακάτω:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ EPS ΤΟΥ Κ. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

•    Η παραμετρική διερεύνηση που εκτελέστηκε στην παρούσα εργασία εξέτασε τυπικές περιπτώσεις συστημάτων θεμελίωσης που καλύπτουν περίπου το 80% με 90% των συνήθων οικοδομικών έργων στην Ελλάδα.

•    Τα αποτελέσματα της εκτεταμένης διερεύνησης πιστοποιούν την ευεργετική επίδραση του EPS, αφενός μεν στην μείωση των αναπτυσσόμενων εντατικών μεγεθών και παραμορφώσεων, αφετέρου δε στη μείωση των ποσοτήτων σκυροδέματος και οπλισμού που απαιτούνται για το σύστημα θεμελίωσης.

•    Τα αποτελέσματα είναι ανεξάρτητα της μορφής και των διαστάσεων της ανωδομής του κτιρίου.

•    Επειδή για λόγους απλοποίησης δεν υπολογίζονται οι δυναμικές καταπονήσεις (π.χ. σεισμικές) των στοιχείων θεμελίωσης (πεδίλων, πεδιλοδοκών, συνδετήριων δοκών) με βάση τον ΝΕΑΚ, με την συγκεκριμένη εφαρμογή προκύπτει δραματική ανακούφιση των στοιχείων σε περίπτωση σεισμού.

•    Συνεπώς, η χρήση του γεοαφρού μπορεί να οδηγήσει σε σχεδιασμό των πλακών υπογείου ή ισογείου σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΕΚΩΣ (πάχος πλάκας 7cm και οπλισμός 0.62 cm2/m) ακόμη και με τη χαμηλότερη ελεγμένη πυκνότητα EPS (EPS 50).

•    Η αυστηρή τήρηση των διαστάσεων των στοιχείων θεμελίωσης με τη χρήση γεοαφρού EPS διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή της μελέτης θεμελίωσης, μηδενίζει τις κατασκευαστικές αστοχίες και μειώνει τις ποσότητες σκυροδέματος συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους καλουπώματος.

•    Λόγω της τυποποίησης της κατασκευής και της μείωσης των συνεργείων (χωματουργικά, ξυλότυποι, κ.α.) μειώνεται δραματικά ο χρόνος κατασκευής.

•    Με την αποφυγή των χωματουργικών εργασιών στα φατνώματα του κανάβου θεμελίωσης μειώνεται ο κίνδυνος καθιζήσεων από αστοχίες που αφορούν τόσο τα χρησιμοποιούμενα υλικά όσο και την διαδικασία συμπύκνωσης που σύμφωνα με την κοινή πρακτική δεν ακολουθείται σχεδόν ποτέ η προδιαγραφή.

•    Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της εφαρμογής το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο υπολογιστικό μοντέλο της μελέτης πλην όμως συντελεί στην ανακούφιση της θεμελίωσης είναι το γεγονός της ανάληψης μέρους των κατακόρυφων εδαφικών τάσεων από τον γεωαφρό Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS.

•    Επειδή το υλικό λειτουργεί προβλέψιμα σε βάθος χρόνου (όπως έχει αποδειχθεί από τις σχετικές μελέτες και εφαρμογές σε έργα οδοποιίας – γεφυροποιΐας κ.α.) διασφαλίζεται απόλυτα η συμπεριφορά του υλικού στην όλη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

•    Η χρήση του γεοαφρού στα συστήματα θεμελίωσης αποδείχθηκε ταχεία, ασφαλής, αντισεισμική και οικονομική λύση.