Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ποιοτικός έλεγχος

Ποιοτικός έλεγχος & πιστοποίηση
Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. ακολουθεί το πρότυπο ποιότητας παραγωγής ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. Όλα τα προϊόντα φέρουν σήμανση CE, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Στα δομικά υλικά η Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή. Όλα τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε μια κατασκευή πρέπει να έχουν σήμανση CE, να πιστοποιούν δηλαδή ότι είναι ελεγμένα και τηρούν όλους τους περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς και υγειονομικούς κανονισμούς καθώς και ότι πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την εκάστοτε εφαρμογή.    Η ΕΡΓΑΤΕΞ διαθέτη τελευταίας τεχνολογίας εργαστήριο ελέγχου ποιότητας των υλικών της. Η ποιότητα των παραγόμενων υλικών ελέγχεται βάση των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού προτύπου EN 13163 ώστε τα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης να μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE και να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

Πιστοποιητικά προϊόντων ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.
Η διογκωμένη πολυστερίνη ελέγχεται σε πίεση, σε κάμψη και σε εφελκυσμό για να πιστοποιηθεί η ποιότητα της. Η ΕΡΓΑΤΕΞ διαθέτει επίσης και μηχάνημα ελέγχου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και μπορεί να μετρήσει τη θερμομόνωση των υλικών της και άλλων θερμομονωτικών υλικών της αγοράς.

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου είναι στη διάθεση σας για ότι το χρειαστείτε και περιλαμβάνει

1. Μηχάνημα μέτρησης συντελεστή
    θερμικής αγωγιμότητας υλικών
2. Μηχάνημα μέτρησης πίεσης,
    κάμψης και εφελκυσμού
3. Φούρνο καύσης για έλεγχο
    ακαυστότητας υλικών

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την πλήρωση του φακέλου μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας. 

Downloads