Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ακροβάθρα γεφυρών

Τα παραδοσιακά αδρανή υλικά ασκούν μεγάλες στρεπτικές δυνάμεις στους τοίχους αντιστήριξης και τις θεμελιώσεις μιας γέφυρας. Ο Γεωαφρός-EPS προσφέρει μια ελαφριά λύση η οποία αφαιρεί αποτελεσματικά τις πλευρικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα ένα απλούστερο σχεδιασμό ακρόβαρθρου / θεμελίωσης.
Η χρήση όγκων EPS στα ακρόβαθρα γεφυρών χρησιμοποιείτε πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έχουν αποδηχθεί τα πολλά πλεονεκτήματα χρήσης τους.